Służba więzienna


Służba więzienna

 

„Panuje powszechny pogląd, że więzienia to ciemne tereny. Nagromadziło się tam tyle zła i grzechu. W pewnym sensie tak jest, ale są to też miejsca, w których zbierają się ludzie, by słuchać Słowa Bożego, by je studiować, by się modlić i co ciekawe, by śpiewać, chwalić Boga. Są uzdolnieni muzycznie i autentycznie, szczerze wielbią Boga. Dla mnie więzienia są miejscem, w którym uwielbiany jest zmartwychwstały Chrystus, a zatem są to także miejsca światłości i chwały”. Prezbiter Piotr Wisełka – naczelny kapelan w KZ

W Polsce prawie każdy Kościół chrześcijański prowa­dzi, w różnym wymiarze, służbę wśród skazanych. Najbardziej aktywny pod tym względem jest Kościół zielonoświątkowy. Zewnętrzne statystyki więziennictwa stawiają go w pierwszej piątce najbardziej zaangażowanych w wolontariat wśród osadzonych. Ponadto według statystyk wewnętrz­nych (nieformalnych) opartych na wypowiedziach pracowników służby więziennej prowadzi on najskuteczniejszą resocjalizację więźniów.

Nie należy mylić oficjalnej nazwy „Służba Więzienna” – państwowego resortu, z kościelną nomenklaturą. Dlatego chrześcijanie zaangażowani w tę służbę używają terminu „Misja Więzienna”. Pod taką nazwą znajdują się też informacje na oficjalnej stronie Kościoła zielonoświątkowego www.kz.pl. Jest to Największe skupisko osób ewangelicznie wierzących usługują­cych skazanym.

Misja ta polega na odwiedzaniu więźniów w zakładach kar­nych i aresztach śledczych. Celem spotkań organizowanych w więzieniach jest przedstawienie Ewangelii o zbawieniu z łaski przez Jezusa Chrystusa oraz zachęta do poznawania Boga i Jezu­sa Chrystusa przez lekturę Biblii. Osiąga się to poprzez różnego typu działania: studium biblijne prowadzone w małych grupach, indywidualne rozmowy, świadectwa, koncerty muzyki chrześci­jańskiej, prelekcje, audycje czy spektakle teatralne.

Misja Więzienna jest agendą Kościoła Zielonoświątkowego w Polsce. Działalność misyjną – ewangelizacyjną na terenie zakładów karnych i aresztów śledczych prowadzą poszczególne zbory kościoła, wśród nich i nasz zbór. We wszystkich jednostkach, w których odbywają się posługi Kościoła Zielonoświątkowego zostały podpisane umowy pomiędzy dyrektorami jednostek i pastorami zborów lub osobami przez nich upoważnionymi. W Polsce około 45 zborów Kościoła Zielonoświątkowego jest zaangażowanych w służbie więziennej.Nasz zbór odwiedza regularnie więźniów w Zakładzie Karnym w Barczewie oraz Kamińsku.

Osobą odpowiedzialną za misję więzienną naszego zboru jest diak. Eugeniusz Ruszczyk