Historia zboru

1. Początek zboru.

Zbór w Mrągowie został zarejestrowany w grudniu 1989 r, czyli w drugim roku działania nowopowstałego Kościoła Zielonoświątkowego. Wybór ewangelisty prezb. Michała Hydzika na Prezbitera Naczelnego określał główny cel działań Kościoła, co zostało sprecyzowane podczas I Synodu Kościoła Zielonoświątkowego 19 marca 1988 r, gdzie prezb. Michał Hydzik „zwrócił…uwagę na potrzebę zakładania nowych Zborów, tam gdzie ich dotychczas nie było” (Chrześcijanin 7-8 1988, s. 27). Zbór w Mrągowie może być więc zaliczony do jednego z pierwszych zborów powstałych w nowej strukturze organizacyjnej Kościoła Zielonoświątkowego, jest zborem w którym odbyła się pierwsza misja namiotowa oraz pierwszy zlot młodzieży.

Na powstanie zboru w Mrągowie miało wpływ szereg czynników. W październiku 1985 r. br. Franciszek Białochleb, wraz z żoną Teresą i trójką dzieci, przeprowadzają się z Kętrzyna do Mrągowa i rozpoczynają pracę pionierską zmierzającą do założenia zboru. Przed ich przybyciem w Mrągowie mieszkali członkowie zboru w Kętrzynie, brat Wiśniewski oraz Władysława Dąbkowska, którzy modlili się o powstanie zboru w Mrągowie.

Po przyjeździe F. Białochleba z Anglii Rada Zborowa w Kętrzynie na posiedzeniu zwyczajnym 29.06.1988 podjęła uchwałę o powołaniu placówki w Mrągowie, z siedzibą przy ul. Słonecznej 59 oraz opiekunem F. Białochlebem. Wydział do Spraw Wyznań Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie dnia 17.10.1988, w odpowiedzi na pismo z Zarządu KZ z 16.09.1988 w sprawie rejestracji placówki KZ w Mrągowie, odpowiedział pozytywnie, nie zgłaszając zastrzeżeń przeciw utworzeniu placówki KZ w Mrągowie. 15.11.1988. F. Białochleb złożył ankietę duchownego Kościoła Zielonoświątkowego w Zarządzie KZ w Warszawie. Takie działania były niezbędnymi krokami do prawnej legalizacji zboru w Mrągowie.

Początkowo wierzący zgromadzali się w jednym z pokojów domu na Słonecznej, lecz wkrótce zaadoptowano strych na małą kaplicę mogącą pomieścić 30 osób. 18 kwietnia 1989 zorganizowany został chrzest w Kętrzynie, w którym swoją wiarę wyraziło pięcioro katechumenów z Mrągowa. Przełom w pracy misyjnej w Mrągowie nastąpił w październiku 1989 r. F. Białochleb doprowadził do zorganizowania ewangelizacji namiotowej, w ramach Misji Chrześcijańskiej w dniach od 30.09 do 8.10.1989 r.

Wkrótce odbył się chrzest w Olsztynie 12.11.1989r do którego przystąpiło 18 osób z Mrągowa. Po chrzcie 21.11.1989 zbór w Kętrzynie zgłosił wniosek do Zarządu KZ w Warszawie o przekształcenie i zarejestrowanie dotychczasowej placówki w Mrągowie jako samodzielny zbór. Jako siedzibą zgłoszono kaplicę przy ul. Słoneczna 59 a na pełniącego obowiązki pastora zaproponowano dotychczasowego opiekuna placówki diak. F. Białochleba. Do wniosku dołączono 21 podpisów osób deklarujących swoje członkostwo w Mrągowie. Na posiedzeniu Zarządu KZ w Warszawie 12.12.1989 r., ze względu na wymaganą statutowo liczbę członków, podjęto decyzję o przekształcenie placówki w Mrągowie w samodzielny zbór KZ i 19.12.1989 wystosowano pismo stwierdzające zaistniały fakt do Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie, Wydział do Spraw Wyznań.

Kaplica na Słonecznej spełniała swoje tymczasowe zadanie, jednak powiększająca się liczba wierzących wymusiła potrzebę perspektywicznego myślenia o miejscu zgromadzenia. W wyniku działań F. Białochleba i wystosowaniu pism do Urzędu Miasta Mrągowa, Naczelnik Miasta Mrągowa dnia 21.03.1990 r. wydał decyzję w sprawie oddania w wieczyste użytkowanie nieruchomości położonej przy ulicy Spacerowej 2A, Zborowi Kościoła Zielonoświątkowego w Mrągowie.

2. Wędrowanie.

Uzyskana przez zbór KZ w Mrągowie ziemia nie mogła być użytkowana ze względu na trwający proces w Naczelnym Sądzie Administracyjnym w Warszawie oraz brak funduszy na budowę kaplicy. W związku z tym w maju 1991r F. Białochleb podjął starania zmierzające do dzierżawy kina „Mazur” w Mrągowie. Starania te zaowocowały podpisaniem umowy z Filmoteką Olszyńską na dzierżawą do 2015 roku. Taki obrót spraw umożliwił przeprowadzenie się społeczności z ulicy Słonecznej 59 na Warszawską 37 oraz dał większe możliwości lokalowe na organizowanie spotkań chrześcijańskich oraz ewangelizacyjnych.

Po upłynięciu statutowego okresu próbnego dla p/o pastora w kwietniu 1992 r Rada Starszych zboru w Mrągowie wystąpiła z wnioskiem do NRK o wprowadzenie w urząd pastora diakona F. Białochleba. NRK na posiedzeniu 19.05.1992 zatwierdziła ten wniosek i zwróciła się z prośbą odnośnie uzgodnienia szczegółów dotyczących nabożeństwa z prezb. okręgowym Władysławem Plewińskim. Po konsultacji ustalono termin nabożeństwa ordynacyjnego na 31.05.1992 w Mrągowie. Nabożeństwo miało charakter bardzo uroczysty i było ważną chwilą w historii zboru, bowiem F. Białochleb, stał się pierwszym pastorem zboru.

Pomieszczenie zaadoptowane w kinie na kaplicę zborową w zupełności zaspokajało potrzeby lokalowe zboru w Mrągowie. Jednak utrzymanie całego budynku kina było bardzo kosztowne, w związku z tym cześć pomieszczeń została wydzierżawione na pomieszczenia sklepowe i dzięki temu zbór mógł opłacać dzierżawę za kino, bowiem projekcje filmów nie były dochodowe w ówczesnym czasie. Ze względu na długoletnią umowę z dzierżawcą zbór w Mrągowie poczynił inwestycje finansowe związane z ogrzewaniem obiektu i adaptacją sali na nabożeństwa. Zmiana prawa spowodowała wypowiedzenie dzierżawy zborowi obiektu kina.

W wyniku utraty pomieszczeń na zgromadzenia zbór w Mrągowie w styczniu 1995r rozpoczął wynajmowanie sali kameralnej w Młodzieżowym Domu Kultury przy ul. Jeziornej 1a. Nabożeństwa odbywały się w środy o godz. 18.15, soboty o 18.00 oraz niedziele 10.00. Działalność misyjna zboru nie ustała mimo braku pewnego miejsca zgromadzeń.

Utrata pomieszczenia w Kinie oraz brak perspektyw na otrzymanie jakiegokolwiek pomieszczenia na nabożeństwa od władz miasta zmusiły zbór do podjęcia działań związanych z wybudowaniem budynku zastępczego na działce przy ul. Spacerowej.

Do czerwca 1995 r. zbór w Mrągowie korzystał z pomieszczeń MDK, w związku z rosnącymi wydatkami wynajmu pomieszczeń oraz koniecznością oszczędzania finansów za uprzejmą zgodą pastora Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego Piotra Mendrocha nabożeństwa odbywały się w kaplicy Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego przy ul. Kościelnej 2, w środy o godz. 18.00 oraz w niedziele o 18.00. Zbór płacił wtedy tylko koszty związane z elektrycznością.

W maju 1995 rozpoczęto starania administracyjne zmierzające do rozpoczęcia budowy i dnia 10.10.1995 r. rozpoczęto budowę. Większość prac budowlanych wykonali zborownicy. Budowa przebiegała w zawrotnym tempie, bowiem już 03.12.1995 r. odbyło się pierwsze nabożeństwo w nowej kaplicy, która wtedy oficjalnie została nazwana „Domem Modlitwy”. Uroczystość otwarcia kaplicy odbyła się przy piecu węglowym stanowiącym jedyne ogrzewanie pomieszczenia. Od tego czasu budynek stopniowo był wykańczany, aż do stanu, w którym się znajduje obecnie. cdn.

Opracował Krzysztof Wawrzeniuk